Historie organizace


Vznik, 1995-96

Centrum nové naděje vzniklo z iniciativy občanů věnující se práci s mládeží, zakladatelé sdružení byli Mgr. Jirka Bartek (bývalý streetworker Městského úřadu), Ing. Martin Lisník (bývalý streetworker Okresního úřadu Frýdek-Místek) a Mgr. Petr Oroszy (bývalý speciální pedagog Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek).

Vznik krizového centra, 1996 - 1998

V počátku zakladatelé CNN oslovili pracovníky pomáhajících profesí regionu a pod Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek otevřeli první krizové centrum v okrese Frýdek-Místek. Služby tohoto centra zajišťovali kromě zakladatelů i MUDr. Eva Geryková, Mgr. Katka Křivá, Dan Dárek, DiS. a Radim Puda. První supervizorkou v té době byla MUDr. Monika Weimerová a sociální pracovnicí Renáta Vašendová. Krizové centrum sídlilo v letech 1996-1998 v budově SOU Pionýrů Frýdek-Místek.

Činnost: Pravidelně, třikrát týdně jsme poskytovali všem občanům regionu nízkoprahové poradenství ve složitých osobních situacích. Připravovali jsme se na lektorskou činnost a realizovali první tzv. prožitkové programy pro třídní kolektivy. Připravili jsme metodiku protidrogové prevence a začali školit pedagogy regionu. Realizovali jsme první projekty zejm. v oblasti protidrogové prevence.

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Centrum nové naděje

V roce 1998

se podařilo otevřít samostatné Středisko-výchovné péče/SVP (školské zařízení) pod názvem Centrum nové naděje. Tato institucionální podoba pomohla stabilizovat činnost CNN a přinesla i personální posílení: etopedka Mgr. Jarka Budíková, pedagog Mgr. Martin Sysala a účetní Pavlína Vlčková Mičulková.

Činnost: Převažovalo individuální etopedické poradenství, etopedické vedení žáků a studentů a rodinná terapie.

Velký nárůst poptávky ze škol zaznamenaly prožitkové programy. K těmto účelům se v r. 2000 realizovala rekonstrukce celé budovy SVP na ul. 28.října ve Frýdku-Místku.

CNN se stalo i místem vzdělávání: Připravilo vzdělávací projekty a do Frýdku-Místku přineslo vzdělávací programy lektorované renomovanými odborníky (např. p. Baštecká, p. Havránková, p. Balcar, p. Mačasová...) s tématy telefonická krizová intervence, transakční analýza apod.

Občanské sdružení Centrum nové naděje, 2000

Protože činnost CNN byla širší než činnost SVP (nadále nabízelo krizovou intervenci pro všechny občany a více skupinových programů), vznikla v r. 2000 nová institucionální podoba - občanské sdružení. V roce 2001 se slučovaly SVP s diagnostickými ústavy a pracovníci SVP Centrum nové naděje se rozhodli z tohoto organizačního uspořádání odejít. Občanské sdružení zahájilo svoji činnost v budově bývalé kaplanky na Dolní 96 ve Frýdku.

Činnost: V začátku realizovalo prožitkové programy pro třídní kolektivy a etopedické poradenství, které později rozšířilo o tzv. sociálně poradenský servis určený všem občanům regionu. Sdružení účetně a ekonomicky ukotvila Danka Kowalczyková

V letech 2002 - 2003

obsadilo CNN projektové řízení Phare 2000 svým prvním velkým projektem Systém prevence nezaměstnanosti středoškolské mládeže, který umožnil sdružení další profesní i personální rozvoj.

V roce 2003

obdrželo CNN pověření k sociálně právní ochraně dětí a mládeže.

Následovaly další "velké projekty" (2004-2006) Phare 2003 RLZ s názvy SPIN a SMS. Do sdružení přišli noví lidé: Mgr. Marie Cieslarová, Lenka Blumenthalová Mgr. Simona Lasková a Mgr. Zdeňka Neničková. Sdružení se začalo více pohybovat na půdě sociálních služeb. Vyprofilovalo poradenskou činnost a v r. 2006 vznikly dvě samostatné sociální služby - Občanská poradna a Poradna pro oběti násilí. Supervizorem byl PhDr. Antoš.

Paralelně nabízelo vzdělávání pedagogům a akreditovalo své vzdělávací programy v systému MŠMT (tzv. DVPP).

V r. 2002 začalo nabízet supervize poskytovatelům sociálních služeb.

Projekt RE-centrum (2006-2008)

umožnil otevření nových prostor na ul. Farní 6 a rozšířil aktivity projektu SMS o spolupráci s partnerem DC ADRA. Nabízel uchazečům o zaměstnání kromě motivačních skupin i dobrovolnickou činnost u poskytovatelů sociálních služeb. Do sdružení vstoupili noví spolupracovníci: Bc. Dana Matulová, Bc. Pavel Matula, Marie Jarošková, Lucie Cábová, DiS. a Noemi Lisníková. Novou supervizorkou se stala Mgr. Pastuchová, sociální služby supervidovala PhDr. Cveková.

Sdružení získalo akreditace vzdělávací instituce i v systému MPSV, registrovalo své sociální služby.

V následujícím roce 2009

jsme si ověřili naši schopnost udržet chod organizace i bez podpory "velkých" projektů dotovaných z ESF. O to více byla důležitá naše partnerská a dodavatelská spolupráce s mnoha sociálními a školskými organizacemi, kdy jsme na zakázku vytvářeli, organizovali a lektorovali vzdělávací programy pro učitele, motivační, podpůrné i terapeutické skupiny pro lidi bez domova, vzdělávací akce pro pěstouny, ale hlavně adaptační a další prožitkové programy pro třídní kolektivy. Rok 2009 znamenal pro CNN pokračování dobře nastartovaných činností z let dřívějších, přičemž největší rozvoj zaznamenala práce obou poraden, která se rozšiřovala a zkvalitňovala prostřednictvím mnoha projektů reagujících na potřeby samotných klientů.

Naopak rok 2010

se nesl ve znamení realizace dvou velkých projektů dotovaných z ESF, oba byli zaměřené do oblasti školství. V projektu Supervize do škol, jak už název sám napovídá, projektový tým přináší na půdu škol nový pojem supervize a dává školám návod, jak se supervizí ve škole zacházet. Projekt Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách realizujeme jako partneři Moravskoslezského kraje. Je to poprvé, kdy se nám podařilo navázat partnerství s podobně významným subjektem. Projektový tým se mj. věnuje vzdělávání školních metodiků prevence.

Rok 2010

se vyznačoval taktéž výraznými personálními změnami. Za uplynulé období jsme zrealizovali tři výběrová řízení. Tým Centra nové naděje se rozrostl o nové sociální pracovnice poraden - Bc. Kateřinu Ryškovou, DiS. a Mgr. Andreu Dostalíkovou a také o lektorku primární prevence Mgr. Kláru Šmalcovou. V závěru roku prošlo Centrum nové naděje i změnami ve vedení sdružení. Dosavadního předsedu a místopředsedkyni sdružení vystřídala v jeho vedoucí pozici nová ředitelka sdružení Lucie Cábová.