Intervenční prožitkový program


  • cílená terapeutická práce s třídním kolektivem zasaženým vztahovými konflikty či šikanou,
  • práce s konkrétním případem ubližování,
  • tvorba bezpečné atmosféry ve třídě,
  • programy nenahrazují proces vyšetřování šikany (či jáných kázeňských přestupků) školou, slouží k následné práci se vztahy ve třídě, k mapování atmosféry a zahájení ozdravného procesu,
  • program probíhá většinou ve dvou setkáních, setkání však můžou být po domluvě v odůvodněných případech i tři až čtyři,
  • sedí se v kruhu na židlích (bez stolů) - stačí tedy prostor běžné třídy,
  • program nemá další nároky na vybavení či techniku,
  • osvědčila se přítomnost třídního učitele,
  • délka jednoho setkání (programu) jsou dvě vyučovací hodiny (90 minut), většinou jsou minimálně 2 setkání s měsíčním odstupem,
  • před začátkem je vhodná 15 minutová konzultace s třídním učitelem, po skončení programu je nutná 15 minutová konzultace lektora s přítomným pedagogem,