Občanská poradna


Občanská poradna je provozována celý kalendářní rok a to s finanční podporou 

Statutárního města Frýdku-Místku a také Moravskoslezského kraje: 


Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti:

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění
 • sociální služby
 • sociální pojištění
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • občanskoprávní vztahy
 • daně a poplatky
 • zdravotní pojištění a zdravotnictví
 • školství a vzdělávání
 • problematika zadlužování občanů
 • ochrana spotřebitele
 • právní systém ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ochrana základních práv a svobod

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.

Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací.

Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí - osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné trestné činnosti, senioři, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.

Poskytujeme sociálně-terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem.

Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci; e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.


Vaše práva a povinnosti v poradně

Máte právo:

 • na kvalitní a odborné poskytnutí sociální služby
 • na bezplatné poskytnutí služby
 • na diskrétnost a možnost zůstat v anonymitě
 • na nahlédnutí do dokumentace
 • na respektování Vašich potřeb a rozhodnutí, jak chcete řešit svou situaci
 • na anonymní vyjádření ke kvalitě poskytované služby
 • stěžovat si, pokud nebudete se službou spokojeni
 • ukončit spolupráci s poradnou kdykoliv, bez udání důvodu
 • na uzavření písemné dohody s poradnou o poskytování sociální služby

Vaší povinností je:

 • jednat v prostorách poradny dle zásad společenského chování
 • pohybovat se v prostorách poradny v doprovodu a s vědomím sociálního pracovníka
 • nepřicházet do prostor poradny pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • dodržovat čas sjednaného setkání, případně telefonicky změnit dojednaný termín
 • dojde-li z Vaší strany 3x k porušení povinností, je to důvod pro ukončení spolupráce ze strany poradny na dobu 6 měsíců.

Pravidla pro přijímaní a vyřizování stížností

Pokud jste nebyl/a spokojen/a s poskytnutou sociální službou, můžete si stěžovat. Stížnost můžete podat kterémukoli pracovníkovi poradny. Stížnost můžete podat Vy nebo Vámi určený zástupce. Stížnost je možno podat ústně, telefonicky, e-mailem, dopisem, anonymně do schránky v prostorách poradny.

Stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy ji poradna přijala. 

Informace o vyřízení stížnosti Vám může být předána osobně, telefonicky, e-mailem nebo dle dohody. Byla-li stížnost podána anonymně, bude informace o jejím vyřízení 14 dnů umístěna na vchodových dveřích do prostoru poradny a po stejnou dobu bude umístěna na webových stránkách poradny.


V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit např. na tyto instituce:

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00  Brno, Tel: 542 542 888, E-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních služeb, Mgr. Daniel Rychlík, 28. října 117, 702 18  Ostrava


Kontaktuje nás na tel. 773 173 604 nebo nás navštivte na ul. Palackého 129 ve Frýdku-Místku, od pondělí do čtvrtku v době od 8,00 do 16,00 hodin.