Mediace


Dostali jste se do sporu a máte zájem ho řešit?
Potřebujete se dohodnout na budoucích vztazích?


Pokud ano, využijte mediaci jako způsob mimosoudního, neutrálního a efektivního řešení sporu za účasti nezávislého prostředníka - mediátora. Mediátor dokáže strany znovu spojit tak, aby uměly lépe společně komunikovat a našly přijatelné řešení. 

Ode dne 1. 8. 2019 je mediace díky nadaci ČEZ a projektu Pomáhej pohybem bezplatná. Délka jednoho mediačního setkání je max. 3 hodiny, kdy obvykle je realizováno 1 až 3 setkání. 


Co je to mediace:

Mediace je neformální, dobrovolný způsob mimosoudního řešení konfliktů. Je to proces, ve kterém třetí strana -mediátor- usnadňuje rozhovor a řešení problému tak, aby zúčastněné strany dospěly k přijatelnému výsledku.


Průběh mediace:

Mediace trvá zpravidla 3 hodiny (na začátku mluví strany přes mediátora, pak diskutují mezi sebou a snaží se nacházet vhodná řešení). U rodinných mediací je běžné, že mají strany sporu s mediátory až 3 setkání. Je důležité dodržení časového plánu, aby mohly strany dojít k přijatelné dohodě. Znamená to, že mediační proces je plně závislý na schopnosti stran dosáhnout dobrovolně dohody. Kterákoli ze stran může kdykoliv od mediace ustoupit. Strany se společně s mediátorem dohodnou kdy, kde a za jakých podmínek dosáhnou mediační dohody nebo mediační proces přeruší. Strany se řídí svými dohodnutými pravidly nebo mohou akceptovat navržená pravidla jednotlivého mediátora nebo instituce.


Cíl mediace:

Cílem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná písemná dohoda, která je vytvořena stranami sporu a slouží k úpravě (uspořádání) vztahů do budoucna.


Kdo je to mediátor a jaká je jeho role v procesu mediace:

 • Mediátor je neutrální, vyškolený odborník na efektivní vyjednávání a komunikaci mezi spornými stranami.
 • Primárním úkolem mediátora je usnadňovat dobrovolnou dohodu stran. Tato role se zásadně liší od ostatních profesionálních vztahů. Slučování role mediátora a role profesionálního poradce není možné (stejně tak psychoanalytika, soudce, právního zástupce, sociálního pracovníka či dalšího experta) a mediátor jí umí rozlišit.
 • Mediátor vede mediační proces otevřeně, účinně a způsobem odpovídajícím principům sebeurčení stran.
 • Zaměřuje se na proces (to, co se při mediaci děje), nikoli na obsah sdělení.
 • Mediátor vede mediační proces nestranně, tzn., že dodržuje zásady nestrannosti, důvěrnosti a kvality procesu. Jeho úkolem je vytvoření neutrálního a bezpečného prostředí pro obě strany.
 • V případě, že ví, že není z jeho strany možné dále vést mediaci nestranně, je jeho povinností z mediace odstoupit.
 • Mediátor usnadňuje komunikaci, umožňuje vzájemné pochopení, zaměřuje strany na jejich zájmy a napomáhá tvořivému hledání tak, aby strany dosáhly své vlastní dohody.
 • V případě, že je to vhodné, může mediátor doporučit konzultovat záležitosti týkající se  stran s dalšími profesionály či odborníky.
 • Mediátor a strany mohou rozhodnout, kdy mediaci začnou nebo zda od mediace odstoupí, a také mohou rozhodnout, že všichni ostatní budou z procesu mediace vyloučeni.
 • Mediátor odstoupí od mediace nebo posune schůzku v případě, že je zneužívaná k ilegálním záležitostem, že účastník mediace je pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo že není schopen mediace s jiných fyzických či mentálních příčin.
 • Mediátor dodržuje etický kodex mediátora.

Co mediátor nedělá:

 • Mediátor neradí, nehodnotí, nerozhoduje o situaci stran.
 • Mediátor osobně nemůže zajistit, že každá strana dospěje k dohodě na základě plné informovanosti.
 • Mediátor nepřipouští, aby mediace byla prodlužována jak stranami, tak jejich zástupci.
 • Mediátor neslibuje ani negarantuje výsledek.
 • Mediátor nepřijme poplatek za referenci o záležitosti jiného mediátora nebo jiné osoby.


Výhody mediace

 • klienti (strany) mají kontrolu nad výsledkem sporu
 • klienti mají pocit emoční podpory, soukromí
 • klienti mají prostor pro pochopení druhé strany a sami mohou být pochopeni
 • klienti mezi sebou sníží napětí a zlepší své vztahy do budoucna
 • nižší finanční náklady oproti soudnímu jednání


Které spory rodinná mediace řeší

 • rozvodové a rozchodové konflikty mezi manželi, partnery
 • úpravu poměrů k nezl. dětem (výchova, výživa, styk)
 • styk prarodičů s nezl. dětmi
 • neshody při vícegeneračním soužití
 • rozhodování o důležitých záležitostech rodiny


Průběh dojednání mediačního jednání v Centru nové naděje

Když osloví jedna strana Centrum nové naděje, tak sociální pracovník:

 • poskytne straně informace o mediaci - co to je, jak dlouho trvá, apod.,
 • poskytne informaci o mediátorovi - co dělá, atd., a že jednání vedou zpravidla dva mediátoři (absence z důvodu nemoci, či jiné neočekávané události; sděluje se klinetům při samotném dojednaném jednání s ohledem na logistiku celé mediace a zapojení více stran),
 • zeptá se, zda druhá strana o mediaci ví a souhlasí s ní - pokud ano a pracovník vyhodnotil vhodnost mediace, nabídne stranám 1 nejbližší volný termín a požádá strany, aby jej do jednoho dne potvrdily,
 • pokud strana 2. den termín nepotvrdí, pracovník stranu kontaktuje a zjistí, zda na navržený termín k mediaci přijdou, či nikoliv,
 • zeptá se na oblast mediace (zakázku), ale neptá se na hlubší situaci - pracovník vysvětlí, že při setkání bude dán stranám dostatečný prostor pro řešení jejich situace.

Sociální pracovník občanské poradny přijímá zakázku k mediaci (objednání) a omluvy klientů. Tyto předává mediátorům a domlouvá nový termín. Následující termín mediačních jednání domlouvají sami mediátoři po skončení mediačního setkání s oběma stranami.

Celý proces mediace je součástí platné Metodiky poskytování služby v Občanské poradně ze dne 1. 9. 2014., dle znění kritérií Standardů kvality, která je obsažena v příloze č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.


Etický kodex mediátora

I. Povinnosti mediátora ke stranám

 • mediátor smí vyslovit souhlas s mediací pouze tehdy, pokud je připraven věnovat patřičnou pozornost efektivitě mediace
 • mediátor si je vědom toho, že:
  • účast na mediaci je pro strany dobrovolná
  • za řešení nesou odpovědnost strany
  • dohoda je činěna dobrovolně oběma stranami
 • mediátor informuje strany pravdivě o podmínkách, za jakých je služba poskytována

II. Povinnosti mediátora k procesu mediace

 • mediátor prostřednictvím mediačního procesu vede strany ke zvýšení jejich schopnosti řešit samostatně další problémy
 • mediátor posuzuje spolu se stranami vhodnost mediace pro konkrétní případ
 • mediátor zvažuje případné dopady své intervence do procesu
 • mediátor vede mediaci nestranným způsobem
 • mediátor zajišťuje stejné procesní podmínky pro obě strany
 • mediace je prováděna jen tehdy, když obě strany souhlasí s osobou mediátora (neutralita)
 • informace získané během mediace jsou diskrétní. Informace, které se mediátor dozví na oddělených jednáních s jednou stranou, může druhé straně sdělit jen se souhlasem strany, o jejíž informace jde
 • mediaci nelze provádět se stranami intoxikovanými nebo těmi, které mají vážné psychické problémy, které omezují jejich schopnost úsudku
 • cílem mediace je dosažení dohody, která je oběma stranami vnímána jako přijatelná
 • strany mohou odstoupit od mediace v kterékoliv fázi procesu, aniž by bylo nutné sdělit důvod
 • mediátor může od mediace odstoupit z vážných důvodů
 • mediátor nemůže vstupovat do mediace se stranami, kterým v minulosti poskytoval, nebo v současnosti poskytuje jinou profesní pomoc !!!!!

III. Povinnosti mediátora ke kolegům

 • mediátor by neměl vědomě vstupovat do žádného sporu mediovaného jiným mediátorem bez předchozího souhlasu všech zúčastněných stran
 • během procesu mediace se mediátor vyvaruje projevů kritiky vůči kolegům. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

IV. Povinnosti mediátora k profesi

 • mediátor si je vědom toho, že nebude posuzován pouze jako individuální osoba, ale také jako reprezentant profese
 • mediátor se průběžně vzdělává a zvyšuje své praktické i teoretické dovednosti v mediaci
 • mediátor by měl mediovat jen v té oblasti, pro kterou je kvalifikovaný zkušeností, nebo výcvikem

V. Povinnosti mediátora ke společnosti

 • mediátor v procesu mediace dbá na to, aby byly brány v úvahu nejen zájmy stran, ale i zájmy společnosti

Pozn.: Etický kodex mediátorů CNN vychází z Etického kodexu Asociace mediátorů ČR.Kontaktuje nás na tel. 558 439 823, 558 629 223, 773 173 604 nebo nás navštivte na ul. Palackého 129 ve Frýdku-Místku, od pondělí do čtvrtku v době od 8,00 do 16,00 hodin.