Preventivní programy

Prožitkové preventivní programy nabízíme dvojího druhu: základní a adaptační.


1. Základní preventivní program

 • programy reagují na časté zakázky pedagogů směřující k monitorování vztahů ve třídě (jak to tam vypadá, není tam "něco špatně"...),
 • programy stojí na otázkách "Jak se tady cítíš" a "Co nebo koho bys změnil" (v kontextu tady v těchto vztazích uvnitř tvé třídy),
 • probíhá zvyšování sociálního zdraví a včasný záchyt možných sociálně patologických jevů ve třídách - skrze zážitek bezpečného a příjemného "lidského" setkání všech stran (žáků, učitele, lektora) dochází k upevnění zdravých postojů a norem chování a současně se pro žáky i učitele otevírá možnost všímat si možných rizik a cvičit se v sociálních dovednostech nutných k jejich předcházení,
 • každý třídní učitel přítomný na realizaci preventivního prožitkového programu získává tou nejpřirozenější a nejefektivnější formou proškolení v možnosti využití komunitního způsobu práce v prevenci sociálně patologických jevů, vše co viděl a zkoušel v průběhu programu může vždy probrat s lektorem v rámci konzultace po skončení programu, může si sestavit svůj koncept následné práce se třídou - např. prostřednictvím třídnických hodin.
 • program integruje učitele do skupiny jako "jejího člena", dává třídě (a tedy i učiteli) možnost přirozeně mluvit o tom "jak to mezi sebou máme" a tím preventivně působit proti nezdravým vlivům či normám,
 • program probíhá jednorázově, je nutná přítomnost třídního učitele a délka setkání je 90 minut (dvě vyučovací hodiny).

2. Preventivní adaptační program

 • zvláštní typ preventivních programů, určený k nastartování a upevnění zdravých sociálních vztahů,
 • v nových a silně obměněných třídních kolektivech,
 • cílem programu je seznámení se žáků ve třídě vč. třídního učitele, sledování toho, jak na tom jsme v oblasti vzájemných vztahů, šikany,
 • součástí programu jsou interakční hry,
 • program probíhá jednorázově,
 • sedí se v kruhu na židlích (bez stolů) - stačí tedy prostor běžné třídy,
 • program nemá další nároky na vybavení či techniku,
 • osvědčila se přítomnost třídního učitele,
 • délka setkání (jednoho programu) jsou čtyři vyučovací hodiny (180 minut),
 • po skončení programu je možná konzultace lektora s přítomným pedagogem.

Nástavba adaptačního programu

1. Prožitkový program rozvoje komunikativních dovedností: Zaměřuje se na rozvoj komunikace mezi žáky ve třídě, mapování a nácvik toho, jak se třídě daří v rozvoji naslouchání, upřímnosti a asertivity. Pracuje na posílení pozitivních norem ve vztazích uvnitř kolektivu.

2. Prožitkový program rozvoje kompetencí k řešení problémů: Pracuje s rozborem nejčastějších konfliktů, které se ve třídě dějí a nácvikem jejich řešení (schopnost přiznat si chybu, pojmenovat křivdu, mluvit o svých potřebách a očekáváních, trénink přímé komunikace "z očí do očí"). Posiluje pozitivní normy ve vztazích uvnitř kolektivu.

3. Prožitkový program rozvoje občanských kompetencí: Rozpracovává téma šikany v kontextu konkrétní třídy, tzn. provedení základní sociometrie (jaké kdo má ve své třídě role, vliv a sympatie) a diskuse o tom, jak a co může každý žák udělat pro bezpečný a "férový" život ve třídě i ve škole. Pracuje na posílení pozitivních norem ve vztazích uvnitř kolektivu.