Příběhy našich klientů

EXEKUCE

Způsob, jakým klient kontaktoval poradnu:

Klient občanskou poradnu kontaktoval prostřednictvím telefonu, kdy si sjednal schůzku se sociální pracovnicí. Klient dostal kontakt na poradnu od své bývalé manželky, které zde již řešila své problémy. Do dnešního dne měl klient v poradně celkem 4 konzultace, kdy konzultace trvá 45 minut.

Výchozí situace:

Uživatel se dotazuje na možnosti řešení svých exekucí. Uživatel byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, v rámci tohoto trestu pracoval a splácel tak určitou část dluhů. Po propuštění z výkonu trestu si chtěl dát své finance do pořádku a rozhodl se splatit všechny exekuce, které jsou vedeny na jeho jméno. Jelikož v této oblasti nebyl dostatečně informován, pokusil se najít občanskou poradnu, která by mu pomohla vyřešit jeho situaci.

Popis problému - zakázka:

Uživatel má primární zakázku nemít dluhy, kdy chce mít již ve svém životě klid a také by si chtěl navýšit svůj příjem. Uživatel se zajímá o možnosti řešení svých exekucí. Zajímá jej, které exekuce již stihl splatit, a které ještě zbývají. Chce také vědět, zda se některá z exekucí nedá zastavit, například pro promlčení.

Intervence:

Zajištění nového centrálního výpisu z evidencí exekucí.

Sepsání žádosti k exekutorům, aby sdělili celkovou výši dluhu a zaslali kopii usnesení o zahájení exekuce.

Sepsání návrhu na zastavení exekuce pro promlčení, sestavení souhrnu exekucí.


Možnosti řešení:

  • zastavení exekuce pro nemajetnost
  • zastavení exekuce pro promlčení
  • splácení exekucí
  • oddlužení


Prognóza:

Při řádném splácení exekucí klient může splatit všechny své pohledávky. V jeho zájmu je také hlídat si sestavený souhrn exekucí, kde si bude hlídat 10ti letou promlčecí lhůtu a poté se objedná opět do poradny, kde bude sepsán návrh na zastavení exekuce pro promlčení.

Zpětná vazba:

Klient má zájem řešit svou situaci, navštívil poradnu ve chvíli, kdy věděl, že je třeba něco udělat. Do poradny jej nikdo nenutil jít, navštívil ji sám od sebe. S jeho prací a snahou splácet dluhy má velkou pravděpodobnost se ze svých problémů dostat, pokud změní svůj přístup k životu a nespadne do svých problémů znovu. Otázkou je, zda bude práci řádně vykonávat a nepřijde o ni. 

M. Damková
VÝŽIVNÉ

Způsob, jakým klient kontaktoval poradnu

Klientka přichází do poradny osobně na předem telefonicky domluvenou schůzku.

Kde se klient o poradně/projektu dozvěděl

Klientka již kdysi byla v poradně a na základě dobrých zkušeností využívá opět služeb poradny v jiné záležitosti.

Počet uskutečněných konzultací

Proběhlo sedm konzultací.

Výchozí situace

Klientka přichází s tím, že otec jejich tří zletilých dětí dluží dětem výživné za 8 měsíců. Otec jejich dětí nezaplatil výživné od září 2016 do dubna 2017. Dětem nyní přišel dopis od advokátky, která jejich otce zastupuje. Děti klientky jsou vyzývány k tomu, aby doložily, zda studují, pokud nedoloží, popř. nestudují, tak se otec dětí obrátí na soud s návrhem na zrušení vyživovací povinnosti k dětem. Její děti mají 24, 23 a 20 let a dcery (24 a 20 let) stále studují, a syn (23 let) již dostudoval a je na Úřadu práce a hledá si zaměstnání.

Popis problému - zakázka

Klientka chce zajistit, aby otec na všechny zletilé děti nadále platil výživné, a chce získat výživné, které jim doposud dluží. Její zletilé děti jí pověřily k tomu, aby je v této záležitosti zastupovala.

Intervence

Klientce jsou předány informace o tom, že vyživovací povinnost otce trvá do doby, dokud nejsou schopny se samy živit, a tak vyživovací povinnost ke všem dětem, přestože jsou zletilé, stále trvá. S klientkou je na první konzultaci sepisováno vyjádření - odpověď advokátce zastupující otce dětí, kde je sdělováno, že vyživovací povinnost ke všem dětem stále trvá, jelikož nejsou schopny se samy živit. K vyjádření klientka doloží potvrzení o studiu jejich dcer a potvrzení z Úřadu práce od syna, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Na druhé konzultaci je s klientkou sepisován návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné výživné, které otec dětem nezaplatil od září 2016 do dubna 2017. Na další konzultaci pak klientka přichází s tím, že byla u soudu podat návrh na výkon rozhodnutí a zde jí bylo sděleno, že výkon rozhodnutí je zde stále prováděn srážkami ze mzdy otce dětí, avšak nyní není nic sráženo, jelikož otec děti je nezaměstnaný. Klientce je tedy navržena možnost podat u exekutora návrh na zahájení exekuce, ta však říká, že zatím nechce a zkusí nyní počkat, jestli začne otec dětí pracovat. Na předposlední konzultaci klientka přichází s tím, že by chtěla ještě zpětně zvýšit výživné na nejmladší dceru, které nebylo od její zletilosti navyšováno a návrh je s ní na poslední konzultaci sepsán.

Možnosti řešení

S klientkou je v průběhu konzultací sepsáno vyjádření advokátce, návrh na výkon rozhodnutí pro dlužné výživné a návrh na zvýšení výživného pro nejmladší dceru. Klientka bude vymáhat nadále dlužné výživné přes soud výkonem rozhodnutí srážkami zde mzdy dlužníka-otce dětí. Klientka podá k soudu návrh na zvýšení výživného 20 leté dcery zpětně od jejich 18 let.

Prognóza

Po podání správně sepsaného návrhu na výkon rozhodnutí a po podání správně sepsaného návrhu na zvýšení výživného je předpoklad, že bude zakázka klientky naplněna. Rizikovým faktorem pro získání výživného však bude, pokud otec dětí nebude mít zaměstnání a tím pádem příjem, ze kterého by výživné dětem platil. Klientka může ještě s dětmi zvážit, zda nebude efektivnější vymáhat dlužné výživní namísto přes soud, přes exekutora, který může volit více způsobů vymáhání než jen srážkami ze mzdy, jak je tomu doposud u soudu. Do vymáhání dlužného výživného by se mohly zapojit i děti klientky, které jsou již zletilé a jedná se o peníze pro ně a jejich potřeby.

Zpětná vazba

Klientka je silně motivována pro to, aby získala peníze-dlužné výživné pro své děti od jejich otce. Silnou motivaci klientky potvrzuje také její přístup, kdy na dohodnuté konzultace vždy přišla a spolupracovala, dodržovala stanovený individuální plán. Lze předpokládat, že klientka díky své snaze získá pro své děti dlužné výživné, pokud se nevzdá a bude volit i další způsoby vymáhání.

P. Kniezková


SVĚŘENÍ DO PÉČE JINÉ OSOBY

Způsob, jakým klient kontaktoval poradnu

Klientka poradnu kontaktovala osobně pro domluvu konzultace

Kde se klient o poradně/projektu dozvěděl

Klientku informovaly o možnosti navštívit poradnu sociální pracovnice OSPOD FM

Počet uskutečněných konzultací

Proběhly 3 konzultace

Výchozí situace

Klientka je ve starobním důchodu a má syna, který je otcem její 5leté vnučky. Syn žije se svou partnerkou, které byla v roce 2017 diagnostikována schizoafektivní porucha depresivního typu a kvůli této nemoci byla již několikrát hospitalizována v psychiatrických léčebnách. V současné době je v běhu soudní řízení o omezení její svéprávnosti spolu s omezením rodičovských práv, protože partnerka není schopna kvůli svému onemocnění o svou dceru pečovat. Syn klientky není trvale zaměstnán, žije ze sociálních dávek a invalidního důchodu své partnerky. Partneři mají dluhy. Ani syn nezvládá běžnou péči o dceru, klientka se tak stará o vnučku v podstatě každý den, protože bydlí se synem v jednom domě a rovněž se stará i o partnerku syna, kdy ji doprovází k lékaři a zajišťuje praní prádla pro rodinu. Vnučka přichází každé ráno za klientkou, která ji připraví snídani, oblékne ji a zavede do mateřské školky. Každý den vnučku klientka vyzvedává ze školky a tráví s ní čas až do večera, kdy vnučka odchází k rodičům již po večeři, vykoupaná a připravená ke spánku. Celé víkendy rovněž vnučka tráví u klientky a jejího manžela, kdy o víkendech zůstává i přes noc. Klientka dochází s vnučkou k lékaři, kupuje jí oblečení apod. Situace rodiny byla řešena dlouhodobě s OSPOD FM, kdy bylo otci doporučeno, aby řádně pečoval o svou dceru, ale vzhledem k tomu, že péče rodičů i nadále nefungovala, bylo ze strany OSPOD FM apelováno na klientku, aby došlo k úpravě poměrů vnučky pro zajištění stabilního výchovného prostředí, tj. aby měla klientka vnučku svěřenu do své péče.

Popis problému - zakázka

Klientka chce sepsat a podat na soud Návrh na svěření vnučky do své péče. Chce pro vnučku vytvořit zázemí a stabilní klidné rodinné prostředí.

Intervence

Klientka je seznámena s možnostmi podání návrhu na svěření vnučky do své péče. Je možné svěření do péče osoby blízké, tzv. Návrh na svěření do péče jiné osoby, příp. lze podat Návrh na svěření do pěstounské péče. Rozdílem u formy svěření do jiné péče oproti pěstounské je, že u svěření do péče jiné osoby nemá osoba pečující nárok na dávky od státu, jak je tomu u péče pěstounské. Klientka se rozhodla žádat o svěření do péče jiné osoby, chce jen klid pro vnučku a mít možnost ji oficiálně doprovázet k lékaři, k zápisu do školy apod. Diskutujeme společně otázku výživného od rodičů, které je zapotřebí do návrhu uvést. Klientka by stále chtěla dát synovi šanci, aby se o výchovu své dcery začal více starat, proto se scházíme v celkem 3 konzultacích, ve kterých je upravována finální podoba návrhu, kompletovány přílohy a diskutováno o rodičovské zodpovědnosti i zodpovědnosti klientky do budoucna. Klientka prodělala závažné onemocnění, podílí se na péči o svého nemocného otce, vzhledem ke svému věku si naložila na bedra mnoho zodpovědnosti.

Možnosti řešení

S klientkou je v průběhu konzultací sepsán Návrh na svěření nezl. do péče jiné osoby a tento bude s přílohami podán klientkou na Okresní soud. Do rozhodnutí soudu bude klientka pokračovat v péči o vnučku. V případě zapojení otce do péče bude Návrh na svěření do péče vzat klientkou zpět.

Prognóza

Po podání návrhu proběhne v průběhu 3-5 měsíců soudní řízení s výslechem všech zúčastněných stran, tj. rodičů i prarodičů. Pokud soud shledá péči rodičů nedostačující, bude klientce vnučka svěřena do péče a přestěhuje se tak trvale do jejího bytu. Vzhledem k věku a prodělanému onemocnění klientky je otázkou, jak dlouho bude péči o vnučku ve spolupráci se svým manželem zvládat. Matka vnučky bude omezena ve svéprávnosti a ve svých rodičovských právech. Otec se buď se situací se svěřením do péče klientky vyrovná a i nadále nebude o dceru pečovat, nebo si najde stabilní zaměstnání a bude se ve spolupráci s klientkou více zapojovat o péči dcery tak, aby o ni v budoucnu mohl pečovat sám.

Zpětná vazba

Vzhledem k opravdovému zájmu klientky o vnučku, vzhledem k vitalitě klientky a schopnosti čelit nejen výzvám osudu po zdravotní stránce, vidím velkou naději pro vytvoření kvalitního zázemí pro výchovu vnučky a svěření vnučky do její péče. 

G. Pařízková