Rodinná křižovatka

— Projekt se zaměřuje na realizaci aktivit pro rodiny s dětmi v náročných životních situacích či se specifickými potřebami a na aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodinách a jejich řešení. Aktivity obecně směřují k podpoře vztahů v rodině a mezi partnery. 

— Projekt má zájem vytvořit místo, kde je poskytována komplexní odborná pomoc a podpora všem členům rodiny (děti, rodiče, partneři, prarodiče, příbuzní či jiné vychovávající osoby). 

— Cílové skupině bude nabídnuta odborná pomoc a poradenství, podpora a provázení v životních krizových situacích a pomoc při řešení konfliktů v rodinných systémech. Poskytované aktivity napomáhají vyrovnat se s danou situací, zpracovat emoce, posílit sebeúctu a dále preventivně působit před vznikem patologického prostředí v rodině. 

— Služby mají za cíl rozvíjet rodičovství, dále posílit rodičovské kompetence, zkvalitnit rodinné, partnerské vztahy, podpořit rodiny v péči a výchově dětí, působit i preventivně v předcházení a v řešení konfliktních či krizových situací v rodině. V preventivních oblastech je praktikován nácvik nových vzorců chování jednotlivců i celého rodinného systému. 


Odborné poradenství - rodičovské kompetence 


— Bude poskytnuto krátkodobé odborné poradenství 15 rodinám (předpokládáme asi 50 účastníků). Doba poskytnutí poradenství je 3 měsíce, ale může se s ohledem na potřeby rodiny změnit. 

— Jedno setkání je v délce 60 minut.

— Rodičovské kompetence jsou soubor vlastností, dovedností, schopností a znalostí, které rodič uplatňuje při výchově a ovlivňování dítěte a jeho vývoje. 
Příklady kompetencí: Vlastnosti (trpělivost, zdravé sebevědomí k výkonu rodičovské role, osobnostní připravenost a zralost k rodičovství apod.) Dovednosti - základní péče o dítě, organizace času, příprava stravy pro dítě dle věku a Schopnosti - naslouchání, povzbuzování, výchova a vedení dítěte včetně stanovení hranic, bezpečné a stabilní rodinné prostředí, zájem o dítě... Znalosti - biologické i emoční potřeby dětí, psychomotorický vývoj dítěte, rozvoj schopností a dovedností dítěte, práva dětí... 

— Témata setkání: Rodina, sourozenecké vztahy a naše okolí; Jak k dětem přistupovat s respektem; Práva dětí a práva rodičů; Režim den, čas s dětmi, podnětné prostředí, hra a učení; Potřeby dětí; Zdraví; Řešení konfliktů v rodině; Intimita, sexualita dětí; Zdravý životní styl apod.  

— Jedná se o odbornou práci s jednotlivcem, ale i s rodinou

— Objednací doba zhruba 1 měsíc.


Mediace

— Způsob mimosoudního, neutrálního a efektivního řešení sporu za účasti nezávislých prostředníků - 2 mediátorů - ženy a muže. 

— Mediace řeší spory rodinné (rozvod a rozchod mezi partnery, manžely, úprava poměrů k nezletilým dětem, neshody při vícegeneračním soužití, rozhodování o důležitých záležitostech rodiny). 

— Jedno mediační setkání probíhá 3 hodiny a počet setkání je maximálně 3. 

— Je důvěrná, neveřejná, na neutrální půdě. 

— Je rychlejší a levnější než soudní řízení. 

— Je primárně dobrovolná, ale může být nařízena ze strany soudu nebo OSPODu (motivace je pak ale nízká a mnohdy k ní klienti přistupují jen formálně). 

— V projektu je počítáno se zhruba 20 manželskými páry/partnery. 

— Čekací doba se nyní špatně určuje, ale lze nyní říci, že objednání bude do 1-2 měsíců.


Odborné poradenství rodinám se specifickými potřebami - psychoterapie

— Bude poskytnuto krátkodobé odborné poradenství 15 rodinám (předpokládáme asi 50 účastníků). Doba poskytnutí poradenství je 3 měsíce, ale může se s ohledem na potřeby rodiny změnit. 

— Jedno setkání je v délce 90 minut. 

— Účelem je pomoci při vnitřních strategiích k překonání krize v rodině, zpracování emocí související s těmito situacemi, poskytnutí podpory při vyrovnání se s krizovou situací, práce se sebeúctou. 

— Poradenství je zaměřeno na témata vztahu mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem či jinými rodinnými příslušníky. 

— Jedná se o terapeutickou práci s jednotlivcem, ale i s rodinou. 

— Objednací doba zhruba do 3 měsíců.


Jiné odborné poradenství a terapie pro rodiče dětí a děti mající výchovné problémy - etopedi

— Aktivity se zaměřují na provázení a poradenství v oblasti sociálně patologických jevů, jako jsou například záškoláctví, drogová či jiná závislost, gambling, neuznávání autorit, páchání trestné činnosti, atd. 

— Činnost této aktivity bude směřována i k posílení rodičovských kompetencí a k pomoci řešení konfliktů v rodinných systémech. 

— Poskytované poradenství bude napomáhat nahlédnout rodinám do problematiky jejich tíživé situace, pochopit příčiny vzniku výchovných problémů, motivovat je ke snaze dosáhnout změny jak u dětí, tak i u rodičů, naučit se pracovat s emocemi, posílit sebedůvěru, sebeúctu dětí i rodičů. V rámci samotných aktivit budou realizovány skupinové terapie pro rodiče dětí a pro děti mající výchovné problémy. Skupinová práce je efektivnější pro narovnání rodinných vztahů. 

— Toto odborné poradenství povede ke zvládání konfliktů v rodinách, zvládání životních krizí, k zajištění pocitu bezpečí uvnitř rodiny, k narovnání vztahů mezi členy rodiny a otevřené komunikaci v rodině, vzájemné úctě a respektu mezi jednotlivými členy rodiny a k vlastní seberealizaci, apod. 

— Součástí aktivity je zprostředkování dalších odborných aktivit dle potřeb klientů/rodin, jako např. zprostředkování psychologické péče, zdravotnických či sociálních služeb, kontakt na právní či finanční poradenství, středisko výchovné péče, atd. 

— Počítáme zhruba s 50 účastníky.