Tematické prožitkové programy


  • vzdělávací programy zaměřené na informování dětí o zvoleném tématu - domácí násilí
  • šikana, xenofobie, rasismus, závislosti...
  • program probíhá jednorázově
  • sedí se v kruhu na židlích (bez stolů) - stačí tedy prostor běžné třídy
  • program nemá další nároky na vybavení či techniku
  • osvědčila se přítomnost třídního učitele
  • délka jednoho setkání (jednoho programu) jsou dvě vyučovací hodiny (90 minut)
  • po skončení programu je nutná 15 minutová konzultace lektora s přítomným pedagogem

Anotace tematických programů:

Holky - kluci

program pracuje interaktivně s tématem, které je pro dospívající aktuální, umožňuje zamyslet se nad rozdíly mezi muži a ženami, vztahem k opačnému pohlaví, ovlivněním svého myšlení stereotypy a pomáhá utřídit si hodnoty, které jsou ve vztahu k opačnému pohlaví důležité. Je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.

Tolerance sexuální jinakosti

program pracuje interaktivně s tématem, dává možnost otevřeně mluvit o dané problematice, pomáhá odstranit nepřátelské postoje vůči lidem neheterosexuálně orientovaným, rozvíjí toleranci, názorovou pluralitu, usnadňuje případný pozdější "coming out" (veřejné přiznání k jiné sexuální orientaci), pomáhá v přijetí sebe sama a je vhodný od 8. třídy ZŠ.

Hledám si práci

program pracuje interaktivně s tématem, žáci se zamýšlí nad svými potřebami, očekáváními a možnostmi při volbě povolání, snaží se zhodnotit své slabé a silné stránky, mají možnost přemýšlet nad svými schopnostmi a vlohami pro své vysněné povolání.

Šikana

program pracuje interaktivně s tématem, pracuje s hranicemi šikany (co je a co není), pomáhá porozumět pojmu šikana, dává možnost náhledu na sebe sama (a svůj potenciál) jako možného účastníka šikany. Pomáhá porozumět tomu, jak šikana ovlivní vztahy ve třídě, jak posune normy. Žáci mohou pojmenovávat asociace k pojmu šikana, získají základní návod, kam se obrátit v situaci svědků, případně oběti šikany.

Závislost

program pracuje interaktivně s tématem, žáci porozumí okolnostem vzniku závislosti, kde ne droga (chemická látka) je zodpovědná za vznik závilosti, že samotná droga je jen spouštěčem a nelze ji obviňovat ze závislosti, pracují s vlastní zodpovědností. Žáci mohou dále pojmenovávat asociace, které jim pojem droga přináší. Získají základní návod, kam se obrátit v případě potíží a přiblížení možnosti intervenční sítě.

Xenofobie / rasismus

program pracuje interaktivně s tématem, pomáhá utvořit náhled na sebe sama "jak to mám já a téma". Hledá cesty mezi úskalími, které se v tématu objevují, rozvíjí jinak tabuizované téma.

Rizika spojené s užíváním PC a internetu

program pracuje interaktivně s tématem, pomáhá zamyslet se nad svými potřebami, očekáváními a možnostmi práce s internetem, odráží základní vlastnosti lidské povahy v odraze sociálních sítí (autorita, sympatie, vzájemnost, společenský souhlas - přijetí). Vhodný od 2.stupně (po domluvě i na 1.stupni ZŠ)

Děti ohrožené CAN

program pracuje interaktivně s tématem, pomáhá pojmenovávat asociace, které pojem "zneužívání, zanedbávání a týrání" přináší, přináší aktivity zamřené na prevenci a pomoc obětem sexuálního i komerčního zneužívání dětí a dětí se syndromem CAN, případně možnosti doporučení svým kamarádům, získávají ujištění, že nikdy nejsou vinny za to, že se jim "to může stát".

Násilník

program pracuje interaktivně s tématem partnerského násilí, studenti mohou otevřeně přemýšlět o motivech násilí (skupinové, rodičů směrem k dětem, etnické, partnerské), dostanou srozumitelnou infromaci o rozdílu mezi hodnocením násilného chování a osoby násilníka (není to totéž), získají náhled na to, že hněv je legitimní emoce, ale nesou osobní zodpovědnost za projevy hněvu. Dostanou zásadní ujištění, že oběť není vinna.

Finanční gramotnost

program pracuje interaktivně s tématem, žáci pojmenovávají asociace, které pojem finanční gramotnost přináší, dostanou srozumitelnou informaci o rozdílu pojmů "výdaje a příjmy, aktiva a pasiva", zhodnotí svůj vztah k financím, zamyslí se nad vlivem médií na rozhodování o financích, hospodařením s kapesným, vznikem dluhů.

Děti jako svědci domácího násilí

program pracuje interaktivně s tématem, žáci porozumí pojmu domácí násilí, mohou pojmenovávat asociace které pojem domácí násilí přináší, získají základní návod, kam se obrátit v situaci domácího násilí. Dostanou ujištění, že nejsou vinny domácím násilím. 

Úskalí rodinného života:

program pracuje interaktivně s tématem, dále pracuje s ideálem, zkušeností a emocemi, dává možnost zamyslet se nad pojmem "rodina" a nad úlohou rodiny a její funkcí. Je vhodný pro žáky od 4. třídy ZŠ.