Občanská poradna

člen Asociace občanských poraden

Poslání

Posláním Občanské poradny je poskytovat rady, informace a další pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Cíle Občanské poradny

Hlavním cílem Občanské poradny při Centru nové naděje je zachovávání a rozvoj nízkoprahového odborného sociálního poradenství pro klienty v tíživé sociální situaci. 

 

 1. Cílem občanské poradny je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci.

 2. Podílet se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

 3. Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v regionu.

Charakteristika služby

Odborné sociální poradenství Občanské poradny poskytuje rady, informace a další nezbytnou pomoc všem lidem, kteří se na ni obrátí a to prostřednictvím těchto základních činností:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

  • poskytování informací a kontaktů na místní instituce a organizace zaměřené 

  • na sociální pomoc,

  • zprostředkování pomoci v jiném subjektu sociální sítě,

  • doporučení jiné služby (např. právní konzultace),

 • sociálně terapeutických činností

  • odborné sociální poradenství a pomoc při využití informací – pomoc při rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení uživatelovy situace,

  • sociálně terapeutická činnost - terapie individuální, rodinná, párová

  • krizová intervence,

 • pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

  • asistence zahrnující doprovázení a pomoc při vyjednávání.

 

Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v:

 • telefonické, osobní konzultaci, e-mailové a dopisové komunikaci,

 • poskytnutí sociálního a základního právního poradenství,

 • zprostředkování dalších potřebných služeb a kontaktů,

 • pomoc při vypracování písemných žádostí a podání

 

Možnosti poskytování služby (intervence)

 • ambulantně na pracovišti Občanské poradny, Palackého 129, Frýdek – Místek, v prostorách k tomu účelu vhodně vybavených v době návštěvních hodin poradny,

 • v rámci telefonického poradenského rozhovoru,

 • v rámci písemné odpovědi na dopis doručený na adresu OP,

 • v rámci písemné odpovědi na e-mail doručený na adresu OP.

 

Pokud chce uživatel sociální služby komunikovat prostřednictvím dopisu, e-mailu, telefonicky, kdy je vyloučen osobní kontakt s uživatelem služby, neodpovídá poradce 
za nedostatky v podané radě, ke kterým může dojít v důsledku nedostatečného popisu situace uživatelem, nemožnosti nahlédnout do písemných dokladů a nemožnosti ověřit správnost podání informací zájemcem nebo uživatelem.

Informace, které uživatel sociální služby získá v OP včetně vzorů právních úkonů, výpisů 
z veřejných rejstříků, použitelných znění právních předpisů, nebo doporučených postupů, vychází výhradně z podkladů a údajů uživatelem sociální služby poskytnutých. OP proto nenese odpovědnost za správnost informací a vhodnost pokynů či rad, nemohla-li plně posoudit všechna specifika daného případu.

Cílová skupina OP

Všechny osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Dle registrace KÚ:

 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři  

Zásady poskytované sociální služby

Kromě zásad uvedených níže, na základě kterých jsou poskytovány služby Občanské poradny, se pracovníci řídí dle Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky, který v roce 1995 vydala Společnost sociálních pracovníků a taktéž Listinou základních práv a svobod - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

 • zásada budování atmosféry ochrany a bezpečí při poskytování služeb, sociální pracovník svým chování a vystupování navozuje pocit důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem uživatelům cílové skupiny bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku atd.

 • zásada diskrétnosti - sociální pracovník považuje všechna sdělení uživatele nebo zájemce 

  o službu za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli či zájemci, a to i po ukončení pracovního poměru, či spolupráce s poradnou. Uživatelé nebo zájemci o službu mají právo vystupovat v poradně anonymně, případně si mohou zvolit fiktivní jméno,

 • zásada bezplatnosti - poradenství pro uživatele je poskytováno zásadně zdarma, sociální pracovník nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu. Pokud sociální pracovník přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrné, že 

  se jedná o příspěvek pro poradnu a musí při tom postupovat podle daných vnitřních předpisů poradny.

 • zásada respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů našich služeb.

 • zásada partnerství - sociální pracovník vnímá uživatele jako partnera, který disponuje potenciálem ke změně své tíživé situace a definováním jeho zakázky (přání) mu tyto kompetence v poradenském procesu deleguje.

 • zásada rovnosti příležitostí  - uživatelé mají nárok na rovné zacházení bez ohledu 

  na pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení či odlišný hodnotový systém, mají nárok 

  na nestranění ze strany pracovníků služby (příp. jiných uživatelů).

© 2017 Copyright Centrum nové NadějeGeneweb.cz