Akreditace v oblasti oddlužení pro Občanskou poradnu

Naše občanská poradna získala akreditaci pro pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Můžeme s Vámi sepsat a podat návrh na oddlužení a provedeme Vás insolvenčním řízením.

Pojďme si přiblížit, co vlastně oddlužení znamená, jaké podmínky musíte pro případný vstup do oddlužení získat a co je Vaší povinností v průběhu oddlužení.

Oddlužení upravuje zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
 – Insolvenční zákon. Insolvence je především určena pro fyzické a právnické osoby, když jejich dluhy nemají původ v podnikatelské činnosti, ale vznikly například nesplácením spotřebitelských úvěrů. Podnikatelé možnost insolvence mohou využít za jistých podmínek, což není momentálně předmětem článku. O oddlužení můžeme uvažovat, když jsme v úpadku. Jedná se o situaci, kdy je člověk v úpadku, protože má alespoň dva věřitele, dále má peněžité závazky po splatnosti déle než 30 dní a není schopen/a je plnit nebo mi úpadek hrozí – to znamená, že v blízké době přestane být schopen/a řádně včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Podmínky pro možný vstup do insolvence:

1)     Musím být v úpadku (nebo mi musí hrozit úpadek)

2)     Musím být schopen/a platit každý měsíc po dobu oddlužení odměnu a hotové výdaje insolvenčnímu správci ve výši 1 089,- Kč (manželé ve společném oddlužení musí být schopni platit částku 1 634,- Kč) a minimálně stejnou částku určenou věřitelům

3)     Musím vyvíjet maximální snahu k co největšímu uspokojení věřitelů

Formy oddlužení

Formu oddlužení si může dlužník soudu navrhnout, ale určuje ji soud. Jedná se o:

1)     Zpeněžení majetkové podstaty – dochází zde k prodeji movitého a nemovitého majetku dlužníka. Peníze z prodeje se po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce použijí k umoření dluhů a rozdělí se ve spravedlivém poměru mezi nezajištěné věřitele.

2)     Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty – po celou dobu oddlužení posílá dlužník pravidelné měsíční splátky insolvenčnímu správci, který po odečtení své odměny a hotových výdajů následně rozděluje ve spravedlivém poměru mezi nezajištěné věřitele. Pokud dlužník vlastní hodnotnější majetek (např. pozemky, dům), dojde také ke zpeněžení majetkové podstaty. Prodej se nesmí týkat obvyklého vybavení domácnosti.

 

Splátky pro oddlužení

Minimální srážka pro oddlužení musí činit alespoň 2 200,- Kč, v průběhu oddlužení je dlužník motivován k navyšování příjmů a je sledováno, zda vynaložil veškeré úsilí ke splácení svých dluhů.

 

Délka oddlužení

Rozlišujeme tři varianty délky trvání oddlužení.

1)     5 let – nejdelší varianta, aby bylo po pěti letech oddlužení úspěšné, musí dlužník ke splacení svých dluhů vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat. Pokud během této doby zaplatí alespoň 30 % svých dluhů, má se za to, že potřebné úsilí vynaložil a zbytek dluhu mu může být odpuštěn.  Při nesplnění hranice 30 %, bude soud zjišťovat, za se dlužník během oddlužení dostatečně snažil a dělal vše pro to, co bylo v jeho silách.

2)     3 roky – Když dlužník zaplatí během 3 let alespoň 60 % svých dluhů, může být jeho oddlužení úspěšně ukončeno již po uplynutí této doby.

3)     Zaplacení 100 % - během oddlužení může dlužník zaplatit vždy maximálně 100 % svých dluhů. V momentě, kdy dlužník splatí 100 % dluhů, včetně odměny insolvenčního správce, bude jeho oddlužení ukončeno, bez ohledu na to, jak dlouho trvalo.

 

Proces pro vstup do oddlužení

1    Podání návrhu k příslušnému krajskému soudu

2)     Rozhodnutí o povolení oddlužení, výzva pro věřitele, určení správce 

3)     Soupis majetku a přezkum přihlášených pohledávek věřitelů

4)     Zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení

5)     Rozhodnutí o schválení oddlužení dlužníka

6)     Samotný proces oddlužování 

 

SHRNUTÍ

Protože opakování je matka moudrosti, na závěr shrnujeme povinnosti dlužníka:

-            Být schopen splácet měsíčně alespoň 2 200,- Kč

-            Vyvíjet maximální snahu k co největšímu uspokojení věřitelů – to znamená vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, nezatajovat příjmy, vydat správci jiné mimořádné příjmy nad rámec splátkového kalendáře

    Hlásit insolvenčnímu správci veškeré podstatné změny ( jako například změna zaměstnání či bydliště)

POZOR! Je rozdíl mezi povolením a schválením oddlužení.

Po podání návrhu na oddlužení soud povolí oddlužení, od tohoto povolení se již musí spojit dlužník s ustanoveným insolvenčním správcem a hradit mu odměnu. Od povolení oddlužení se mohou do 60 dnů přihlašovat věřitelé se svými pohledávkami.

Po uplynutí 60 dní se schází insolvenční správce s dlužníkem a ověřuje jeho majetek. Následně krajský soud po zprávě insolvenčního správce schválí oddlužení a začínají probíhat srážky ze mzdy ve prospěch insolvence. Do té doby pořád mohou probíhat exekuční srážky, ty ale zůstávají v úschově a pak se použijí v insolvenci na dluhy. Již od povolení oddlužení ale nesmí exekutor provádět mobiliární exekuci!

Pokud tedy soud povolí a následně i schválí oddlužení probíhá insolvenční řízení/ oddlužení dlužníka během 3 nebo 5 let. Tato lhůta začíná běžet až ode dne schválení oddlužení nikoliv podání návrhu!

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí