O CENTRU NOVÉ NADĚJE

Poslání, cíle, projekty a historie

Jaké je naše poslání, cíle a kdo jsou lidé, kterým pomáháme?

Posláním Centra nové naděje je už od roku 1996 pomáhat formou poradenství lidem, kteří se ocitli v krizi, nebo těm, kterým krize hrozí.

Cílem je poskytnout bezplatné, nestranné a diskrétní informace, které pomohou současný stav napravit nebo zvrátit další negativní důsledky.

Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci jako například: osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři, osoby žijící v soc. vyloučených skupinách, osoby, které vedou rizikový způsob života.

Centrum nové naděje plně respektuje osoby s neheterosexuální orientací a bezpředsudečně se zabývá otázkami ze života LGBT+ osob.

Chcete vědět, kteří lidé realizují naše projekty?

Podívat se na team centra nové naděje

Byli jste spokojeni? Ohodnoťte naši práci. Děkujeme

Hodnotit Centrum nové naděje

Současné projekty Centra nové naděje

Projekt Občanská poradna

1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.
Projekt je financován Statutárním městem Frýdek-Místek a z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, které přerozděluje Krajský úřad Moravskoslezského Kraje v rámci dotací pro MS kraj.

Vše o projektu

Čerpání programu MODERNIZACE poskytnuta Moravskoslezkým krajem na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v moravskoslezském kraji na rok 2020 a 2021.

Za podpory

logo frýdek-místek logo moravskoslezsky kraj

Historie

Vznik, 1995-96

Centrum nové naděje vzniklo z iniciativy občanů věnující se práci s mládeží, zakladatelé sdružení byli Mgr. Jirka Bartek (bývalý streetworker Městského úřadu), Ing. Martin Lisník (bývalý streetworker Okresního úřadu Frýdek-Místek) a Mgr. Petr Oroszy (bývalý speciální pedagog Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek).

Vznik krizového centra, 1996 - 1998

V počátku zakladatelé CNN oslovili pracovníky pomáhajících profesí regionu a pod Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek otevřeli...

Zobrazit celou historii

první krizové centrum v okrese Frýdek-Místek. Služby tohoto centra zajišťovali kromě zakladatelů i MUDr. Eva Geryková, Mgr. Katka Křivá, Dan Dárek, DiS. a Radim Puda. První supervizorkou v té době byla MUDr. Monika Weimerová a sociální pracovnicí Renáta Vašendová. Krizové centrum sídlilo v letech 1996-1998 v budově SOU Pionýrů Frýdek-Místek.

Činnost: Pravidelně, třikrát týdně jsme poskytovali všem občanům regionu nízkoprahové poradenství ve složitých osobních situacích. Připravovali jsme se na lektorskou činnost a realizovali první tzv. prožitkové programy pro třídní kolektivy. Připravili jsme metodiku protidrogové prevence a začali školit pedagogy regionu. Realizovali jsme první projekty zejm. v oblasti protidrogové prevence.

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Centrum nové naděje

V roce 1998 se podařilo otevřít samostatné Středisko-výchovné péče/SVP (školské zařízení) pod názvem Centrum nové naděje. Tato institucionální podoba pomohla stabilizovat činnost CNN a přinesla i personální posílení: etopedka Mgr. Jarka Budíková, pedagog Mgr. Martin Sysala a účetní Pavlína Vlčková Mičulková.

Činnost: Převažovalo individuální etopedické poradenství, etopedické vedení žáků a studentů a rodinná terapie.

Velký nárůst poptávky ze škol zaznamenaly prožitkové programy. K těmto účelům se v r. 2000 realizovala rekonstrukce celé budovy SVP na ul. 28.října ve Frýdku-Místku.

CNN se stalo i místem vzdělávání: Připravilo vzdělávací projekty a do Frýdku-Místku přineslo vzdělávací programy lektorované renomovanými odborníky (např. p. Baštecká, p. Havránková, p. Balcar, p. Mačasová...) s tématy telefonická krizová intervence, transakční analýza apod.

Občanské sdružení Centrum nové naděje, 2000

Protože činnost CNN byla širší než činnost SVP (nadále nabízelo krizovou intervenci pro všechny občany a více skupinových programů), vznikla v r. 2000 nová institucionální podoba - občanské sdružení. V roce 2001 se slučovaly SVP s diagnostickými ústavy a pracovníci SVP Centrum nové naděje se rozhodli z tohoto organizačního uspořádání odejít. Občanské sdružení zahájilo svoji činnost v budově bývalé kaplanky na Dolní 96 ve Frýdku.

Činnost: V začátku realizovalo prožitkové programy pro třídní kolektivy a etopedické poradenství, které později rozšířilo o tzv. sociálně poradenský servis určený všem občanům regionu. Sdružení účetně a ekonomicky ukotvila Danka Kowalczyková.

V letech 2002 - 2003 obsadilo CNN projektové řízení Phare 2000 svým prvním velkým projektem Systém prevence nezaměstnanosti středoškolské mládeže, který umožnil sdružení další profesní i personální rozvoj.

V roce 2003 obdrželo CNN pověření k sociálně právní ochraně dětí a mládeže.

Následovaly další "velké projekty" (2004-2006) Phare 2003 RLZ s názvy SPIN a SMS. Do sdružení přišli noví lidé: Mgr. Marie Cieslarová, Lenka Blumenthalová Mgr. Simona Lasková a Mgr. Zdeňka Neničková. Sdružení se začalo více pohybovat na půdě sociálních služeb. Vyprofilovalo poradenskou činnost a v r. 2006 vznikly dvě samostatné sociální služby - Občanská poradna a Poradna pro oběti násilí. Supervizorem byl PhDr. Antoš. Paralelně nabízelo vzdělávání pedagogům a akreditovalo své vzdělávací programy v systému MŠMT (tzv. DVPP).

V r. 2002 začalo nabízet supervize poskytovatelům sociálních služeb.

Projekt RE-centrum (2006-2008) umožnil otevření nových prostor na ul. Farní 6 a rozšířil aktivity projektu SMS o spolupráci s partnerem DC ADRA. Nabízel uchazečům o zaměstnání kromě motivačních skupin i dobrovolnickou činnost u poskytovatelů sociálních služeb. Do sdružení vstoupili noví spolupracovníci: Bc. Dana Matulová, Bc. Pavel Matula, Marie Jarošková, Lucie Cábová, DiS. a Noemi Lisníková. Novou supervizorkou se stala Mgr. Pastuchová, sociální služby supervidovala PhDr. Cveková. Sdružení získalo akreditace vzdělávací instituce i v systému MPSV, registrovalo své sociální služby.

V následujícím roce 2009 jsme si ověřili naši schopnost udržet chod organizace i bez podpory "velkých" projektů dotovaných z ESF. O to více byla důležitá naše partnerská a dodavatelská spolupráce s mnoha sociálními a školskými organizacemi, kdy jsme na zakázku vytvářeli, organizovali a lektorovali vzdělávací programy pro učitele, motivační, podpůrné i terapeutické skupiny pro lidi bez domova, vzdělávací akce pro pěstouny, ale hlavně adaptační a další prožitkové programy pro třídní kolektivy. Rok 2009 znamenal pro CNN pokračování dobře nastartovaných činností z let dřívějších, přičemž největší rozvoj zaznamenala práce obou poraden, která se rozšiřovala a zkvalitňovala prostřednictvím mnoha projektů reagujících na potřeby samotných klientů.

Naopak rok 2010 se nesl ve znamení realizace dvou velkých projektů dotovaných z ESF, oba byli zaměřené do oblasti školství. V projektu Supervize do škol, jak už název sám napovídá, projektový tým přináší na půdu škol nový pojem supervize a dává školám návod, jak se supervizí ve škole zacházet. Projekt Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách realizujeme jako partneři Moravskoslezského kraje. Je to poprvé, kdy se nám podařilo navázat partnerství s podobně významným subjektem. Projektový tým se mj. věnuje vzdělávání školních metodiků prevence.

Rok 2010 se vyznačoval taktéž výraznými personálními změnami. Za uplynulé období jsme zrealizovali tři výběrová řízení. Tým Centra nové naděje se rozrostl o nové sociální pracovnice poraden - Bc. Kateřinu Ryškovou, DiS. a Mgr. Andreu Dostalíkovou a také o lektorku primární prevence Mgr. Kláru Šmalcovou. V závěru roku prošlo Centrum nové naděje i změnami ve vedení sdružení. Dosavadního předsedu a místopředsedkyni sdružení vystřídala v jeho vedoucí pozici nová ředitelka sdružení Lucie Cábová.

Rok 2011 - aktivity, které byly nastartovány v přechozích letech pokračovaly s úspěchem u v roce 2011. Sociální služby byly poskytovány uživatelům kontinuálně po celý rok. Zaznamenali jsme nárůst klientů v občanské poradně. Pokračovali jsme ve skupinovém projektu pro rodiče PROROK. Nelze opomenout spolupráci s Asociací občanských poraden a také se školami, kdy Centrum nové naděje realizovalo v průběhu roku množství tematických programů.Také jsme dále pokračovali v realizaci dvou projektů dotovaných ESF a třetí projekt jsme začali realizovat v červnu loňského roku. Všechny tři jsou zacílené do oblasti školství. Tým Centra nové naděje se rozrostl o nového lektora primární prevence. Měli jsme možnost účastnit se vzdělávacích akcí.

Rok 2012 byl rokem strukturálních změn ve družení, které pokračují i v dalším roce. Tým Centra nové naděje prošel velkými personálními změnami, které byly způsobeny zejména končícími projekty ESF, snižováním dotací a také zájmy některých pracovníků. Za zmínku stojí především změna ředitele, kterým se stal Petr Oroszy. Naše administrativní schopnosti s projektovou dokumentací, monitorovacími zprávami ověřovaly především dva projekty a to "Supervize do škol" a "Vytváření pozitivního psychosociálního klimatu ve škole". Zahájili jsme projekt Primulka a spolu s pěti školami jsme realizovali preventivní aktivity v rámci jejich programů prevence. Odborné sociální poradenství jsme přizpůsobovali potřebám našich uživatelů a transformovali Poradnu pro oběti násilí do Centra pro rodinu. Také jsme úzce spolupracovali s Asociací občanských poraden, především na projektu "50+" - Stále mám co nabídnout.

Rok 2013 - Hned v úvodu roku jsme si ověřili, že dotace na sociální služby mají neustále klesající tendenci, což hraničilo se smyslem jejich poskytování. Nakonec "zvítězily" potřeby klientů a rozhodli jsme se služby zachovat, jen jsme se přestěhovali z Farní ulice na novou adresu Palackého 129. Činnost našich sociálních služeb vhodně doplnily i programy zaměřené na prevenci násilí na seniorech a na sanaci rodin. Ve druhé polovině roku jsme začali poskytovat také mediaci. Jako partneři Asociace občanských poraden jsme realizovali projekt "Stále mám co nabídnout" zaměřený na podporu při hledání zaměstnání pro cílovou skupinu 50+. Díky programu "EU školám" nás oslovovaly školy s poptávkou po realizaci tzv. prožitkových programů. Zde převažoval neprojektový vztah mezi námi a školami a realizovali jsme pro ně programy jako službu.

Rok 2014 byl plný očekávání a otazníků. Ty otazníky dostaly záhy odpovědi - ve výběrovém řízení jsme získali zakázku na vzdělávání Armády spásy a byl podpořen projekt Mentor-lektor, který jsme pojali jako volné pokračování projektu Vytváření pozitivního psychosociálního klimatu ve škole a stali se tak opakovaně partnerem Moravskoslezského kraje. Také jsme rozjeli v plné míře činnost naší platformy SPOLU a připravili pro Armádu spásy silný lektorský tým, který se rozjel v mnoha programech. Projekt Mentor-lektor má za sebou úvodní část, kolegové z CNN a MSK objeli 40 škol a posléze realizovali akreditované vzdělávání mentoringu. Jako samozřejmost vnímáme fungování odborného sociálního poradenství. Občanská poradna má velký zájem o své služby a vzhledem k tématu dluhového poradenství i další perspektivu pro podporu občanů regionu. Centrum pro rodinu zápasí s nedostatkem finančních zdrojů a nepovedlo se nám obnovit potřebné činnosti - mediaci, rodinnou terapii - zaměřené na sanaci rodin. Ohlédnutí za rokem 2014 v sobě přináší i změnu na "1. pohled". Vzhledem k novelizaci občanského zákona jsme prošli transformací na novou právní normu neziskové organizace - jsme tedy zapsaný ústav(z. ú.). díky této změně byla i personálně rekonstruovaná Správní rada organizace.

Rok 2015 začal ve vysokém tempu, kdy jsme se vypořádali s velkou zakázkou, ve které jsme odlektorovali bezmála 1000 lektorských hodin pro pracovníky sociálních služeb. Pokračovali jsme v projektu Mentor-lektor a ukázali jsme, že můžeme být průkopníky i v inovovaném pojetí mentoringu ve školách. Naše dvě sociální služby - Občanská poradna a Centrum pro rodinu se více integrovaly do komunitního života regionu, přibíraly nové inspirace.Došlo také k personálním změnám a to především ve změně ředitele Centra nové naděje, kterým se stala Jana Feyrerová.

Rok 2016 Centrum nové naděje získalo už na podzim 2015 akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro práci s oběťmi trestných činů, a díky této podpoře rozšířilo své aktivity i pro tuto cílovou skupinu. Psychosociální podpory, právních informací či zastupování využilo celkem 30 obětí trestných činů. Nově jsme také nabízeli služby mediátorů, na které se především obraceli rodiče, kteří se potřebují domluvit na fungování ohledně dětí či rozdělení majetku. Ke konci roku 2016 zanikla sociální služba Centrum pro rodinu, která již dlouhodobě nebyla donátory finančně podporována. Za to občanská poradna nabízející odborné poradenství je stabilní službou, kterou v roce 2016 využilo 309 klientů a bylo poskytnuto 652 konzultací.Lektoři Centra nové naděje zrealizovali 65 prožitkových programů v základních i středních školách.

Rok 2017 Základním kamenem Centra nové naděje je Občanská poradna - sociální služba, ve které sociální pracovnice pomáhají uživatelům při řešení jejich nepříznivé sociální situace, např. s dluhy (od 1. 7. 2017 již však nesepisujeme návrhy na povolení oddlužení), při rozvodu či péči o děti, v otázce bydlení, trestních, pracovních či spotřebitelských záležitostech, apod. V roce 2017 využilo této služby 365 nových uživatelů, celkem se uskutečnilo 782 konzultací. Činnost této sociální služby je financovaná z prostředků Statutárního města Frýdek - Místek a Moravskoslezského kraje. V rámci činnosti Občanské poradny jsou uživatelům nabízeny také terapeutické konzultace (sociálně - terapeutická činnost), které od podzimu 2017 poskytuje nová kolegyně - psychoterapeutka Mgr. Valérie Votýpková. Všechny služby jsou bezplatné a anonymní.

Také v roce 2017 jsme byli podpořeni Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci projektu "Podpora obětem trestných činů", kdy jsme poskytovali poradenství, terapie, doprovod, služby právníka a poradce pro pozůstalé nejen obětem trestných činů, ale také pozůstalým. Pracovníci projektu zrealizovali 30 konzultací. Další aktivitou, kterou nabízíme klientům, jsou mediace. Mediace je mimosoudní řešení sporů za účasti nezávislého prostředníka - mediátora, kdy mají strany sporu za cíl dojít ke vzájemné dohodě o uspořádání budoucích vztahů. V roce 2017 uskutečnili mediátoři 30 mediací. Centrum nové naděje navázalo spolupráci s Mgr. Janem Sikorou, advokátem z Třince, který bezplatně nabízí své právní služby našim uživatelům. Město Třinec nám také darovalo finanční prostředky na podporu svých občanů, kteří využili služeb Občanské poradny při Centru nové naděje ve Frýdku-Místku. Sociální pracovnice se na podzim již tradičně zúčastnily Dne sociálních služeb, kde představily aktivity a činnosti CNN, které využívají také v účasti na případových konferencích a Komisích SPOD, kdy spolupracují s ostatními organizacemi a kolegy na řešení nepříznivých situací klientů. I v roce 2017 realizovali externí lektoři prožitkové (preventivní, intervenční a adaptační) programy na základních a středních školách převážně v okrese Frýdek-Místek. Celkem jich bylo 47. Poslední novinkou je, že v září 2017 získalo Centrum nové naděje pověření Krajského úřadu pro MSK k sociálně-právní ochraně dětí v činnosti "Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti", což nám umožňuje lépe reagovat na potřeby našich klientů. Lektoři Centra nové naděje zrealizovali 50 prožitkových programů v základních i středních školách.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí