OBČANSKÁ PORADNA

Občanská poradna je provozována celý kalendářní rok a to s finanční podporou Statutárního města Frýdku-Místku a také Moravskoslezského kraje.

Poskytujeme nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Máme akreditaci Ministerstva spravedlnosti dle insolvenčního zákona. Pomůžeme Vám přichystat a podat návrh na oddlužení a provést Vás insolvenčním řízením.

Neposkytujeme tyto služby:

 • psychologické poradenství,
 • mediaci,
 • právní zastupování,
 • notářské služby,
 • daňové poradenství,
 • peněžitou pomoc.

V čem Vám pomůže občanská poradna

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti:

 • sociální dávky poskytované mimo rámec sociálního pojištění (rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dítě, porodné, pohřebné, mimořádná okamžitá pomoc atd.)
 • sociální služby (celkový rozbor aktuální situace, případná pomoc s hledáním kontaktů na jiné vhodné subjekty)
 • bydlení a majetkové vztahy (náležitosti nájemní smlouvy, práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, výpověď z nájmu, úhrada nájemného, informace o trvalém bydlišti, vystěhování z bytu atd.)
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost (práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru, nevyplacení mzdy)
 • rodina a mezilidské vztahy (oblast manželství, vztahové problémy, určení výživného, jeho zvýšení, snížení, úpravy styku s dítětem, podpora v oblasti rozvodů sporných i nesporných, uplatnění nároků na výživné atd.)
 • občanskoprávní vztahy (vlastnické právo, sousedské spory, náhrada škody, dědictví atd.)
 • dluhová a finanční problematika (rozbor dluhové situace klienta s navržením možných řešení, zastavení neoprávněných exekucí, exekuční srážky ze mzdy, blokace účtů, exekuce majetku, dluhy partnera, informace o insolvenčním řízení atd.)
 • ochrana spotřebitele (spotřebitelské vztahy, reklamace, odstoupení od smlouvy, problematika smluv uzavřených na dálku (po telefonu, po internetu), podomní prodej atd.)
 • právní systém ČR (ústava, ústavní zákony, zákony a zákonná opatření, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a předpisy dalších státních orgánů atd.)
 • občanské soudní řízení a jeho alternativy (náležitosti podání k soudu, procesní lhůty, odvolání, mimořádné opravné prostředky, předběžné opatření atd.)
 • veřejná správa (situace týkající se institucí pro správu veřejných záležitostí jako jsou policie, finanční úřady, úřady práce, hygienické stanice atd.)
 • trestní právo (trestní oznámení, trestný čin X přestupek, informace o průběhu trestního řízení, výkon trestu odnětí svobody, trestní odpovědnost, odvolání proti rozhodnutí, ochranné prostředky atd.)
 • ochrana základních práv a svobod (pomoc s vypracováním stížnosti, právo na informace, práva národnostních menšin, právo na soudní či jinou ochranu atd.)

Cíle občanské poradny

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Tato nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotní postižení, nemoci apod.

Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací.

Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí - osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné trestné činnosti, senioři, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.

Centrum nové naděje plně respektuje osoby s neheterosexuální orientací a bezpředsudečně se zabývá otázkami ze života LGBT+ osob.

Poskytujeme terapeutickou činnost, a to individuální terapii s jednotlivcem, nebo rodinnou terapii, kdy se zaměřujeme na práci s rodinným systémem.

Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v telefonické, osobní, e-mailové komunikaci; v poskytnutí základního sociálního a odborného sociálního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.


Kontaktujte nás

Jak pracujeme?

 1. Vyslechneme Vás

Sdělíte nám problém, který potřebujete objasnit a řešit. Dále uvedete, čeho byste chtěli v dané věci dosáhnout.

 1. Navrhneme řešení

Po rozboru situace Vám sociální pracovník/ice – poradce/poradkyně situaci vysvětlí s odkazem na platnou legislativu. Spolu s objasněním příčin problému jsou s klientem (či klientkou) diskutovány varianty a možnosti řešení.
V případě složitých situací je problém řešen po jednotlivých fázích. Poradce (nebo poradkyně) je, pokud si to klient (nebo klientka) přeje, průvodcem (nebo průvodkyní) až do úplného vyřešení problému. To znamená, že (klientka a) klient může přijít do poradny opakovaně.

 1. Písemnosti

Můžeme Vám pomoci se sepsáním písemností, zkontrolujeme a popřípadě opravíme Vámi připravený text, vysvětlíme náležitosti různých typů písemností (vůči soudu, exekutorovi, správnímu orgánu, zaměstnavateli, pronajímateli). Informace o tom, jaké písemnosti s Vámi můžeme sepsat zde:

Co s Vámi můžeme a nemůžeme sepsat v Občanské poradně

V rámci Občanské poradny s Vámi můžeme sepsat:

 • žádost o splátkový kalendář
 • návrh na snížení/odklad splátek
 • návrh na zastavení exekuce/odklad exekuce
 • odpor proti platebnímu rozkazu
 • předžalobní výzvu k zaplacení
 • vznesení námitky promlčení
 • návrh na rozvod manželství, zrušení partnerství
 • návrhy ve věcech péče soudu o nezletilé (návrh na úpravu péče a výživy, úpravu styku, na snížení/zvýšení výživného)
 • návrh na osvojení dítěte
 • návrh týkající se výživného (pro neprovdanou matku, pro zletilé dítě)
 • návrhy ohledně otcovství (určení, popření)
 • námitky proti nepřiznání starobního či invalidního důchodu
 • žádost o změnu způsobu výplaty důchodu
 • vyjádření na dotaz soudu
 • vyjádření k návrhu, žalobě
 • odvolání proti rozsudku/rozhodnutí soudu
 • žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů
 • stížnosti na úřady státní správy a samosprávy
 • odvolání proti rozhodnutí o přestupku
 • námitky proti výpovědi z nájmu
 • předžalobní výzva k vyklizení nemovitosti
 • odstoupení od kupní smlouvy
 • zahájení reklamace

Nemůžeme s Vámi v občanské poradně sepsat:

 • závěť
 • návrhy na neplatnost manželství
 • dohodu o vypořádání SJM společného jmění manželů
 • žalobu o vypořádání SJM
 • správní žaloby
 • žaloby proti nepřiznání požadovaného stupně invalidity či nepřiznání starobního důchodu
 • žaloby ve vztahu k absolutním majetkovým právům (žaloby o zaplacení, žaloby o vyklizení nemovitosti)
 • žaloby o náhradu škody
 • napadení nároku na smluvní pokutu ve složitých či nejudikovaných případech
 • napadení platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru s ohledem na porušení zákona o spotřebitelském úvěru

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí