K velké novele spotřebitelského zákona

Novela občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele platná od 6. ledna 2023 přináší mnoho podstatných změn dotýkajících se práv i povinností spotřebitelů.

NOVINKY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

- Spotřebitel/ka, který/á se stane obětí nekalé obchodní praktiky, má právo odstoupit od smlouvy do 90 dnů od uzavření smlouvy nebo může požadovat přiměřené snížení ceny.

- Prodloužení lhůty pro odstoupení ze 14 na 30 dnů u smluv uzavřených mimo obchodní prostory během výletu organizovaného podnikatelem nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele u spotřebitele/ky doma.

- Zakotvení práva odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku  jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli/ce (podnikatel/ka nebude moci stanovit žádné formální požadavky na odstoupení).

 

 OCHRANA PŘI NÁKUPU NA INTERNETU

 

Zvýšení transparentnosti při nakupování na internetu zakotvením řady povinností prodávajících týkajících se např. zveřejňování spotřebitelských recenzí, informování spotřebitelů/lek ze strany poskytovatelů online tržišť, informování o případném přizpůsobení ceny pro daného/nou spotřebitele/lku.

 

 OCHRANA PŘED MANIPULACEMI SE SLEVAMI

 

Zvýšení transparentnosti při poskytování slev, neboť spotřebitelé/ky musí být vždy informováni/y o tom, jaká byla nejnižší cena, za kterou prodávající zboží nabízel, po dobu 30 dnů před poskytnutím slevy.

 

NOVĚ K UZAVÍRÁNÍ SMLUV PO TELEFONU

 

Pokud podnikatel/ka kontaktuje telefonicky spotřebitele/ku s návrhem na uzavření smlouvy, je spotřebitel/ka takovou nabídkou vázán/a až poté, kdy nabídku podnikatel/ka následně zašle též v textové podobě a spotřebitel/ka ji odsouhlasí.

 

K DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Zakotvení práva na to, aby byla věc kupujícímu dodána bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy, nejpozději do 30 dnů, není-li ujednáno jinak.

 

 ZMĚNY V ÚPRAVĚ ODPOVĚDNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

- V případě vzniku vady nemusí spotřebitel/ka po dobu 12 měsíců od převzetí věci prokazovat, že vada byla na věci od počátku (prodloužení oproti dosavadním 6 měsícům).

- Spotřebitel/ka má práva z vadného plnění i v případě vady způsobené nesprávnou montáží nebo instalací, včetně vady vzniklé v důsledku nedostatku v návodu.

- Spotřebitel/ka má právo na ujednané nebo nezbytné aktualizace v případě tzv. chytrých věcí.

- Při uplatnění práv z vadného plnění nenese spotřebitel/ka náklady na převzetí vadné věci podnikatelem/kou, ani náklady na případnou demontáž vadné věci.

- Zakotvuje se zcela nová právní úprava odpovědnosti z vadného plnění u digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. 

 

NA JAKÉ PŘÍPADY SE NOVÁ PRAVIDLA UPLATNÍ?

 

Pokud jste zboží zakoupili před 6. lednem 2023, platí dosavadní zákonná záruka a tomu odpovídající práva bez ohledu na to, kdy zboží reklamujete. Nová pravidla budete v reklamačním řízení uplatňovat, pokud se týká vad zboží nakoupeného od 6. ledna 2023 včetně. Rozhodujícím okamžikem je tedy ten, kdy jste zboží zakoupili, nikoliv ten, kdy zboží nebo službu reklamujete.

 

 Více informací najdete na zde

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí