Milostivé léto 3 je tady

Milostivé léto je zákonná úprava umožňující mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách

Třetí Milostivé léto má být pokračováním Milostivého léta I. a II., která proběhla v roce 2022. Tato předchozí léta byla zaměřená na takové dluhy, které se dostaly do soudního exekučního řízení.

Naopak na dluhy, které lidé měli například na sociálním pojištění či daňových nedoplatcích, se tato milostivá léta nevztahovala, neboť jsou vymáhány především danými institucemi a nepřecházejí do vymáhání soudními exekutory. Tentokrát se tedy budou odpouštět pouze tzv. správní exekuce.

 

Třetí milostivé léto se uskuteční od 1. července do 30. listopadu 2023.

 

Existuje několik podmínek, které musíte splnit, aby se na Vás Milostivé léto 2023 vztahovalo:

 • oprávněným (věřitelem) je ČSZZ/OSSZ, Finanční úřad, Celní úřad, soud, Vězeňská služba ČR nebo obec/kraj/hl. m. Praha, pokud se k Milostivému létu 3 připojí
 • dluh vznikl před 30.zářím 2022
 • je-li dluh v exekuci, musí jít o správní či daňovou exekuci
 • původní dluh je třeba zaplatit v určeném termínu (podrobnosti níže)

Jaké dluhy vůči Finanční správě budou odpuštěny?

Stát lidem umožní požádat o tzv. mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Mimořádné odpuštění daně se vztahuje na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny, tedy původního dluhu.

Odpuštění v rámci příslušenství daně se má týkat:

 • úroku z prodlení,
 • úroku z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuty za opožděné tvrzení daně,
 • nákladů na řízení včetně exekučních nákladů. 

Které dluhy na sociálním pojištění budou odpuštěny?

 U dluhů, které má dlužník u České správy sociálního zabezpečení, budou předmětem odpuštění tyto nedoplatky:

 • penále z dlužného pojistného
 • penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k rozhodnému dni, bylo-li pojistné, které by bylo dlužným pojistným v případě jeho nezaplacení, zaplaceno nejpozději v rozhodný den
 • částka exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem vydaným nejpozději v rozhodný den

 

Nárok na odpuštění vznikne dlužníkovi tehdy, pokud samotný dluh vznikl do 30. září 2022. Zároveň také musí požádat o odpuštění dluhu a splatit původní dluh v rozhodném období, tedy mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023. Tyto podmínky platí jak při dluzích na dani, tak u dluhů na sociálním pojištění.

Dluhy nad 5000 Kč budou moci dlužníci uhradit ve více splátkách

Při dluzích vyšších než 5000 Kč bude dlužníkům umožněno rozložit si jejich uhrazení do více splátek. Tento limit se týká daňových dluhů i dluhů na sociálním pojištění.

Dlužník tak musí splatit původní dluh nejpozději do 17. měsíce od začátku rozhodného období. Žádost o rozdělení dluhů do jednotlivých splátek musí dlužník podat nejpozději do konce rozhodného období, tedy do 30. listopadu 2023. 

U dluhů na sociálním pojištění je stanoveno splácení následovně:

 • dlužné nepřesahující částku 50 000 Kč je rozloženo do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek,
 • dlužné vyšší než 50 000 Kč je rozloženo do 60 po sobě jdoucích splátek,
 • první splátku musí dlužník uhradit nejpozději do 31. prosince 2023 a každou další nejpozději v poslední den kalendářního měsíce.

Nejnižší dluhy na daních zaniknou

Některé nedoplatky na dani a příslušenství daně mají podle schválené novely zákona zaniknout úplně. Týká se to těch nedoplatků, které do 1. července 2023 nepřesáhnou 30 Kč, pokud se jedná o nedoplatky na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, nebo nepřesáhnou 200 Kč v jiných případech.

 

Nedoplatky ovšem nezaniknou v takovém případě, kdy celková výše všech nedoplatků u jednoho správce daně přesáhne částku 1000 Kč.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí