Milostivé léto II

Opakování Milostivého léta od září 2022 je definitivně potvrzeno. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých veřejnoprávních dluhů bez nutnosti platit

Opakování Milostivého léta od září 2022 je definitivně potvrzeno. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých veřejnoprávních dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II bude opět trvat tři měsíce a začne tentokrát od 1. září 2022.

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních firem. Dlužník musí exekutorovi podat písemnou žádost o zahájení postupu podle pravidel Milostivého léta, může též požádat o sdělení výše dlužné částky, která zbývá k úhradě. Neodpoví-li exekutor do 15 dnů, Milostivé léto se pro dlužníka o tuto prodlevu prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce (tj. odměna exekutorovi za ukončení exekuce) se navyšuje na 1815 Kč.

 

Akce je opět určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).

 

Soudní exekutor při splnění podmínek akce zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021. Tedy před obdobím, ve kterém probíhalo první milostivé léto, jež trvalo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

 

Co musíte udělat?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

 

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle tohoto zákona, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

 

Pokud si nejste jistí počtem vedených exekucí nebo neznáte spisové značky, můžete si opatřit výpis z Centrální evidence exekucí online na webu Exekutorské komory nebo na pobočkách Czech POINTu.

 

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.

 

V případě, že požádáte o vyčíslení jistiny do 15. listopadu 2022 a exekutor nedodrží zákonnou lhůtu pro zaslání odpovědi, lhůta nutná pro úhradu jistiny se prodlouží o počet dnů, o který soudní exekutor překročí lhůtu na odpověď a zároveň neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy vám byla doručena odpověď soudního exekutora.

 

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

 

Podle návrhu zákona, který schválila 18. května vláda, půjde institut Milostivého léta využít, pokud je v roli oprávněného (tedy v roli věřitele):

Česká republika,

územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,

státní příspěvková organizace,

státní fond,

veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

dobrovolný svazek obcí,

regionální rada regionu soudržnosti,

příspěvková organizace územního samosprávného celku,

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

státní podnik nebo národní podnik,

zdravotní pojišťovna,

Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

Jaké dluhy nespadají do milostivého léta

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

 

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí