Novinky v exekucích od ledna 2022

V oblasti exekučního práva došlo od začátku roku 2022 k rozsáhlým úpravám. Za nejdůležitější změny lze považovat následující aspekty nové právní úpravy, kterým by měl věnovat pozornost každý.

V oblasti exekučního práva došlo od začátku roku 2022 k rozsáhlým úpravám. Za nejdůležitější změny lze považovat následující aspekty nové právní úpravy, kterým by měl věnovat pozornost každý:

Novela exekučního řádu ukládá soudnímu exekutorovi od ledna 2022 povinnost za předem stanovených podmínek zastavit bezvýslednou exekuci vedenou pro vymožení pohledávky oprávněného, a to i bez návrhu a souhlasu oprávněného či podnětu k soudu. Postup soudního exekutora v případě zjištění bezvýsledné exekuce se bude lišit v závislosti na výši pohledávky oprávněného, jež je předmětem vedené exekuce.

Tzv. „malé“ pohledávky

Pokud byla exekuce nařízena před více než třemi lety (tzn. usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci před 1.1.2019) pro vymožení pohledávky oprávněného nepřevyšující částku 1.500,- Kč bez příslušenství a pokud v takovéto exekuci nebylo v posledních třech letech nic vymoženo, bude exekutor v prvním čtvrtletí roku 2022 zasílat výzvy oprávněným ke složení zálohy na náklady exekuce, bez které není možné dále pokračovat.

Nesloží-li oprávněný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy exekutora zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Naopak je-li oprávněným záloha na náklady exekuce složena, soud po dobu 3 let od složení zálohy nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu a je-li podán návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost soud jej zamítne.

Pokud dojde k zastavení exekuce shora popsaným způsobem, náleží oprávněnému náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. O přiznání náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce, přičemž přiznaná náhrada bude poskytována formou slevy na dani z příjmů. Při zastavení exekuce exekutorem za shora popsaných podmínek nemá žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení.

Větší než „malé“ pohledávky

Pokud soudní exekutor vede exekuci, v níž po dobu posledních šesti let nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky nebo nebyla za tuto dobu zjištěna (či zajištěna) žádná nemovitá věc, která by stačila alespoň ke krytí nákladů exekuce, je povinen exekuci zastavit. Tato šestiletá lhůta v exekučních řízeních zahájených přede dnem účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. neuplyne dříve než dne 1.1.2023.

Rozhodnutí o zastavení exekuce může odvrátit oprávněný, pokud na předcházející výzvu soudního exekutora složí ve stanovené přiměřené lhůtě zálohu na náklady exekuce.

Složením zálohy na náklady exekuce nebo sdělením nesouhlasu u oprávněného, který byl zproštěn od složení zálohy na další vedení exekuce, se výše uvedená lhůta šesti let prodlužuje o další tři roky. Oprávněný ale nemá možnost prodlužovat bezvýslednou exekuci do nekonečna, když výše popsané prodloužení je možné aplikovat nejvýše dvakrát. Celková doba od vyznačení doložky provedení exekuce, po kterou nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce, tak nesmí v nepřerušeném trvání překročit po sobě jdoucích dvanáct let. Dojde-li v rozhodné době k částečnému vymožení povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce, běží lhůta šesti let znovu od počátku, a to ode dne následujícího posledním částečném vymožení povinnosti. Po dobu, po kterou trvá shora popsané prodloužení exekuce, soud nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost a návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost zamítne.

Omezení výkonu mobiliární exekuce

Pro určité případy se omezují mobiliární exekuce (zabavování dlužníkových věcí). Dlužník může odvrátit prodej movitých věcí v případě, že nad rámec zákonných srážek z příjmu, kterými dluh umořuje, bude dobrovolně navíc hradit částku od 1.500,-Kč do 6.000,-Kč.

Elektronická kopie spisu oprávněného bezplatně

Povinnost vydat elektronický spis, kdy na písemnou žádost dlužníka zašle exekutor na určenou adresu nebo do sídla jiného exekutora, kde si dlužník nosič se spisem vyzvedne. Ovšem pozor, exekutor musí spis bezplatně poskytnout pouze k první žádosti, další poskytnutí kopie může být zpoplatněno. Navíc se toto oprávnění vztahuje jen na „nové“ exekuce od roku 2022.

Podporují nás

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Frýdlant nad Ostravicí